STICHTING KULTURHUS BELTRUM

Oprichting

Op 22 juni 2011 zijn de akte van oprichting en de statuten van Stichting Kulturhus Beltrum door Bas Hommelink (voorzitter), Ronald Stapelbroek (secretaris) en Arno te Veluwe (penningmeester) getekend bij notariskantoor ten Hagen in Eibergen.

Doel

De Stichting Kulturhus Beltrum heeft ten doel:

  1. het (mede) gestalte geven aan het ideaal van het Kulturhus in de gemeenschap Beltrum, zoals verwoord in de notitie “Een vorm van delen” van de Provincie Gelderland d.d. 30-06-2004;
  2. het in eigendom verwerven en houden van- alsmede het (doen) verzorgen van de realisatie, exploitatie, het onderhoud en het beheer van het Kulturhus in Beltrum (gemeente Berkelland);
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Kulturhus Beltrum bestaat uit negen personen. De samenstelling van het bestuur is zodanig dat er minimaal twee bestuursleden vanuit de Raad van Overleg (RvO) Beltrum, één bestuurslid vanuit basisschool de Sterrenboog, één bestuurslid vanuit Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) en één bestuurslid vanuit de Sint Paulusparochie zitting hebben.

Op 31 juli 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen: Bas Hommelink (voorzitter), Ronald Stapelbroek (secretaris), Arno te Veluwe (penningmeester) – samen vormend het dagelijks bestuur – en de volgende bestuursleden, Marie-José Koster (de Sterrenboog), Sandra Veerbeek (SZMK), Harry Geverinck (Locatieraad kerk; Sint Paulusparochie), Jos Baak (RvO Beltrum) en Jozé Ribbers (RvO Beltrum).

Bij de bestuursvergaderingen zijn naast boven genoemde personen ook Sander Esselink (SJB) en Edmund Heutinck (beheerder Kulturhus) aanwezig. Zij informeren en adviseren het bestuur over lopende (beheers-)zaken maar nemen formeel niet deel aan besluitvorming.